Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.ferment.pl
obowiązujący od 01.01.2021

Z dniem 01.03.2021 r. obowiązuje Regulaminu sklepu internetowego www.ferment.pl.
Sklep internetowy, działający pod adresem www.ferment.pl, prowadzony jest przez FERMENT SP Z O.O. z siedzibą w
25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61 wpisaną jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział KRS pod nr 0000215642, NIP 959-16-51-514, REGON 292895157, z kapitałem zakładowym w wysokości 300 000,00 zł, wpłaconym w całości.
Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem:
poczty elektronicznej: biuro@ferment.pl nr telefonu: adresu do korespondencji: ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce.

Słowniczek pojęć użytych w Regulaminie:
1. Sprzedający – FERMENT sp. z o.o, prowadzący sprzedaż detaliczną towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.ferment.pl;
2. Kupujący – podmiot dokonującego zakupu towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.ferment.pl. Kupującym może być przy tym zarówno pełnoletnia osoba fizyczna, występująca w charakterze konsumenta, zgodnie
z treścią art. 22(1) Kodeksu cywilnego jak również przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.);
3. Klient lub Kupujący – osoba albo jednostka organizacyjna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedającego, lub osoba albo jednostka organizacyjna, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedającym.
4. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
6. Produkt lub towar – artykuł oferowany przez Ferment Sp. z o.o. do detalicznej sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.ferment.pl;
7. Termin dostarczenia towaru – czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy;
8. Dowód zakupu – faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego i przesłana Kupującemu na adres mailowy wskazany podczas składania zamówienia, potwierdzająca dokonanie zakupu, jak również każdy inny dokument w tym dowód zapłaty uprawdopodobniający zakup towaru w sklepie internetowym www.ferment.pl;
9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
10. Strona główna serwisu – pierwsza strona przeglądarki internetowej wczytywana w momencie włączenia strony www.ferment.pl;
11. Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych) i udostępnieniu Klientom formularza zamówienia. W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za Usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym;
12. Cena – cena, jaką Klient sklepu internetowego zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z sklepu internetowego Ferment sp. z o.o., informację o produktach, warunki składania i realizacji zamówień, formy płatności, warunki dostawy zamówionego towaru, odstąpienia od umowy, zwrotu płatności, warunki reklamacji oraz gwarancji.
2. Przed dokonaniem zamówienia lub zakupu produktów oferowanych w sklepie internetowym www.ferment.pl, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
3. Zamówienia w sklepie internetowym www.ferment.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Informacje dostępne na stronie sklepu internetowego obowiązują wyłącznie na terenie Polski.

§ 2. Informacje o produktach i promocjach

1. Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.ferment.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podawanymi w polskich złotych (PLN).
3. Orientacyjna dostępność danego produktu w sklepie internetowym www.ferment.pl jest wskazana przy opisie danego produktu. W wyjątkowych sytuacjach w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Kupujących może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
4. Na stronie głównej sklepu internetowego www.ferment.pl mogą być zawarte informacje o promocjach.
5. Promocje w sklepie internetowym www.ferment.pl w zależności od kampanii marketingowej mogą obowiązywać przez określony czas, do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją lub do odwołania.

§ 3. Rejestracja i zasady korzystania
1. Usługi świadczone w oparciu o niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.ferment.pl świadczone są drogą elektroniczną, za pomocą sieci Internet. W celu prawidłowego korzystania z usług Kupujący powinien spełnić minimalne wymagania techniczne, którymi są:
a) posiadanie urządzeń zapewniających dostęp do sieci Internet,
b) posiadanie internetowego konta pocztowego (e-mail),
c) posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej Google Chrom, Mozilla Firefox, Safari, Explorer, Microsoft Edge zapewniającej prawidłowe wyświetlanie stron internetowych sklepu.
2. W celu rejestracji w sklepie internetowym www.ferment.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane obowiązkowe: adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko, hasło oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
3. Rejestracja i podanie danych obowiązkowych jest dobrowolne.
4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego administrator sklepu internetowego www.ferment.pl przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji na wskazany adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania wiadomości proces rejestracji został pomyślnie zakończony.
5. Dokonanie rejestracji w sklepie internetowym www.ferment.pl umożliwia zawarcie umowy o świadczenie usługi elektronicznej przez Kupującego z Ferment sp.o.o. polegającej na prowadzeniu konta zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
6. Rejestracja w sklepie internetowym www.ferment.pl jest nieodpłatna.
7. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym www.ferment.com każdorazowe logowanie odbywa się przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej oraz hasła podanego w procesie rejestracji.
8. Usunięcie konta jest możliwe po wysłaniu wiadomości e-mail z prośbą o usunięcie na adres biuro@ferment.pl. Usunięcie przez Kupującego konta w sklepie internetowym www.ferment.pl oznacza rozwiązanie umowy świadczenia usługi elektronicznej co jest jednoznaczne z zakończeniem prowadzenia konta Kupującego przez Sprzedającego oraz utratą dostępu do danych w nim zawartych.
9. Administrator sklepu internetowego www.ferment.pl ma prawo do zablokowania konta Kupującego w przypadku naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub postanowień niniejszego Regulaminu, po wcześniejszym powiadomieniu Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej o nieprzestrzeganiu obowiązujących zasad.
10. Kupujący ma możliwość dokonania zakupu (zawarcia umowy sprzedaży) w sklepie internetowym www.ferment.pl jako gość, to jest bez rejestracji. W takim przypadku Kupujący przekazuje Sprzedającemu niezbędne dane do jednorazowego złożenia zamówienia.
§ 4. Warunki składania i realizacji zamówienia
1. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę www.ferment.pl. Klient dokonuje zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.ferment.pl, zaznaczając i dodając do Koszyka wybrane produkty, a następnie w przypadku chęci założenia konta w sklepie internetowym www.ferment.pl wypełniając formularz rejestracyjny, logując się na istniejące już konto bądź dokonując kupna bez rejestracji jako gość. Zamieszczając wszelkie konieczne dane na formularzu przez Kupującego oświadcza, iż jest uprawniony do posługiwania się powyższymi danymi. Dane osobowe wskazane w formularzu są wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie dla celów związanych z realizacją złożonego przez Kupującego zamówienia i podlegają ochronie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
3. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Płatność za zamówienie następuje za pomocą platformy Tpay, o ile Kupujący nie wybrał opcji płatności za pobraniem. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedający generuje wiadomość e – mail na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia, informacje o produkcie oraz dane Sprzedającego.  Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie maila z tytułem „Realizacja zamówienia”. Kupującemu zostanie również przesłana na adres e-mail wskazany w koncie Kupującego lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji faktura elektroniczna. Powyższe stanowi potwierdzenie zawarcia umowy utrwalone na trwałym nośniku w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na co Konsument niniejszym wyraża zgodę.
4. Brak potwierdzenia zamówienia przez Kupującego bądź niedokonanie zapłaty na rzecz Sprzedającego, za wyjątkiem wybrania opcji płatności za pobraniem, w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia skutkować będzie anulowaniem złożonego zamówienia.
5. Wysłanie maila z tytułem „Realizacja zamówienia” przez Sprzedającego jest jednoznaczne z oświadczeniem o przyjęciu oferty Kupującego, o której mowa w art. 71 kodeksu cywilnego.
6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Kupujący zostanie poinformowany o powyższym fakcie niezwłocznie, jednak w okresie nie dłuższym niż trzy dni robocze liczone od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia przez Kupującego. Zawiadomienie zostanie przesłane na wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia adres e – mail. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane, a zapłata za towar nastąpi poprzez system Tpay zwrot należności na rzecz Kupującego odbędzie się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa oraz z § 8 Regulaminu.
7. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do chwili otrzymania e-maila zatytułowanego „Realizacja zamówienia”. Wprowadzenie zmian lub anulowanie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wskazanym we wstępie Regulaminu.
§ 5.Formy płatności
1. Sklep internetowy www.ferment.pl akceptuje następujące formy płatności:
a) płatność za pobraniem – Kupujący płaci za zamówiony towar w chwili jego dostarczenia w sposób wybrany przez Kupującego. Dostawca pobiera od Kupującego kwotę równą wartości zamówionego produktu.
b) płatność za pośrednictwem systemu Tpay– Kupujący dokonuje płatności przelewem lub kartą kredytową – realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu dokonania płatności przez portal Tpay Właścicielem Systemu e-Płatności jest Tpay
2. Regulaminy systemów za pośrednictwem których dokonywane są płatności na rzecz Sprzedającego dostępne są na stronach internetowych operatorów płatności Tpay (https://tpay.com/).
3. Kupujący nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
4. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedającego faktur w formie elektronicznej na podany przez Kupującego adres mailowy. Jednocześnie Kupujący oświadcza, że będzie odbierał faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.
5. Wybierając opcję płatności za pobraniem maksymalna wartość produktów ze sklepu internetowego www.ferment.pl nie może przekroczyć 3000 zł.
§ 6. Warunki dostawy zamówionego towaru
1. Produkty zakupione w sklepie internetowym www.ferment.com dostarczane są tylko na terenie Polski. Kupujący może wybrać sposób dostawy spośród następujących opcji:
a) za pośrednictwem firmy kurierskiej
b)za pośrednictwem Poczty Polskiej
c) za pośrednictwem Paczkomatów In Post.
2. Łączny termin dostarczenia produktu wynosi od 2 do 5 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu uznania na rachunku bankowym Sprzedającego, z wyłączeniem sytuacji wybrania opcji płatności za pobraniem przez Kupującego. Powyższy zapis nie dotyczy okresów, w których przeprowadzane są prace administracyjno-konserwacyjne
3. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
4. W sytuacji, kiedy występują różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów składających się na jedno zamówienie, Kupujący zostanie poinformowany o możliwości podjęcia decyzji o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku ust. 2 niniejszego paragrafu nie ma zastosowania, zaś termin dostarczenia produktu może ulec wydłużeniu.
§ 7. Odstąpienie od umowy
1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zakupionego produktu, Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, przy czym może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Produkt w stanie niezmienionym podlega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy przekazanie Produktu przewoźnikowi do wysyłki przed jego upływem.
3. Bezpośredni koszt zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia ponosi Kupujący.
4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) od daty otrzymania Produktu przez Kupującego;
b) od daty otrzymania przez Kupującego ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, zgodnie z § 8 Regulaminu i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Kupujący nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo odstąpić od umowy na zasadach ogólnych stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
§8. Zwrot płatności
1. Sprzedający dokona zwrotu płatności niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia:
a) anulowania zamówienia bądź jego części,
b) zwrotu produktu w ramach odstąpienia od umowy,
c) uznania reklamacji poprzez obniżenie ceny lub zwrot produktu z uwagi na brak możliwości wymiany.
2. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Kupującego błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
§ 9.Warunki reklamacji
1. Sprzedający jest zobowiązany do wydania Produktu bez wad fizycznych oraz prawnych.
2. Konsument jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie dwóch lat od daty otrzymania produktu oraz w terminie 1 roku od daty stwierdzenia wady produktu.
3. Sprzedający, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem jest zobowiązany do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji oraz do powiadomienia go o sposobie dalszego postępowania.
4. Kupujący może zgłosić reklamację zakupionego produktu za pośrednictwem konta utworzonego w wyniku rejestracji w sklepie internetowym www.ferment.com bądź formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu www.ferment.com.
5. Kupujący zobowiązany jest na koszt Sprzedającego dostarczyć reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji przesyłką poleconą bądź paczką pocztową ekonomiczną na następujący adres: Ferment Sp. z o.o., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
6. Jednocześnie Sprzedający wskazuje, że jeśli Kupujący wybierze inny sposób dostarczenia reklamowanego Produktu, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego– na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym – Kupujący może żądać naprawy Produktu (usunięcia wady), wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W razie braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz z § 8 Regulaminu.
8. Zgodnie postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (czternaście) dni poczytuje się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
9. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 561(1) § 2 i 3 kodeksu cywilnego koszty wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedający.
10. Kupujący nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Sprzedający zastrzega przy tym, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nabytego towaru, ogranicza się do kwoty, za którą Kupujący (niebędący Konsumentem) nabył towar.
§ 10 Warunki gwarancji

1. Towary oferowane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
2. Sprzedający ma prawny obowiązek dostarczenia towarów bez wad. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie i które były podstawą obniżenia jego ceny.
3. Jeżeli otrzymany przez Kupującego towar jest wadliwy, Kupujący może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru.
4. Kupujący może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi w szczególności listownie na adres: Ferment Sp. z o.o. ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: biuro@ferment.pl z dopiskiem „reklamacja”. Do reklamacji załącza dowodów zakupu towaru (np. paragon, faktura).
5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, podaję w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Kupującego.
6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Kupujący może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towarów bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna;
b) żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
7. Jeżeli Kupującym jest Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: z dopiskiem „Reklamacja”.
9. Jeżeli Klient będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 11 Dane osobowe

1. Sprzedający przetwarza dane osobowe podawane przez Kupującego przy rejestracji konta lub przy składaniu zamówienia.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedającego zgodnie zasadami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz z przepisów krajowych.
3. Administratorem danych osobowych jest Ferment Sp o.o.
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest kontakt w następujących formach:
a) telefoniczny, pod numerem: .
b) e-mailowy, pod adresem:
c) listowny, pod adresem:
5. Dane osobowe, przekazywane podczas rejestracji na stronie Sprzedającego lub przy składaniu zamówienia, mogą być przetwarzane w celu założenia konta (profilu) w sklepie, składania i realizacji zamówień, wysyłki towaru oraz ewentualnie obsługi złożonej przez Kupującego reklamacji czy prowadzenia przez Sprzedającego działań windykacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający Sprzedającego do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy. W zakresie w jakim dane osobowe znajdą się w dokumentach księgowych, będą przetwarzane w celach i granicach wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W pewnych sytuacjach dane będą mogły być przetwarzane również w celach archiwalnych (dowodowych) na potrzeby wykazania w przyszłości określonych faktów, a także w celu oferowania Kupującemu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług Sprzedającego a także produktów i usług firm współpracujących z Sprzedajacym. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uprawniający do przetwarzania danych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego.
6. W ramach struktury organizacyjnej Sprzedającego jako administratora, dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Odbiorcami danych mogą natomiast być: (i) partnerzy Sprzedającego, z którymi współpracuje ona łącząc produkty i usługi, (ii) działające na rzecz Sprzedającego firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, ubezpieczeniowe, (iii) firmy kurierskie i pocztowe, (iv) podmioty obsługujące płatności elektroniczne.
7. Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, aż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z tym zamówieniem, regulowanych odrębnymi przepisami oraz do czasu wygaśnięcia obowiązku Sprzedającego przechowywania dokumentów księgowych.
9. W związku z przetwarzaniem przez Sprzedającego danych osobowych, Kupującemu przysługuje prawo do: (i) dostępu do danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych); (ii) sprostowania (poprawienia) danych; (iii) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie; (iv) ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych); (v) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; (vi) przeniesienia danych do innego administratora.
10. Kupujący uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie przez Sprzedającego danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
11. Dane osobowe przekazywane są Sprzedającemu w sposób dobrowolny. Niepodanie wymaganych przez Sprzedającego danych sprawi jednak, że Kupujący nie będzie mógł założyć konta w sklepie, a przez to dokonywać przez to konto w nim zakupów.
12. Sprzedający nie zamierza profilować danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z osobą Kupującego na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

§ 12 Prawa autorskie
1. Wszelkie treści opublikowane w sklepie internetowym www.ferment.pl podlegają ochronie prawno-autorskiej, w szczególności w zakresie: produktów, opisów, wykorzystanych zdjęć i filmów. Podmiotem uprawnionym do korzystania z przedmiotowych materiałów jest wyłącznie Ferment Sp. z o.o.
2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści pochodzących ze stron sklepu internetowego www.ferment.pl w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.
3. Nazwy produktów umieszczone na stronie sklepu internetowego www.ferment.pl używane są w celach informacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.).
4. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez jego Użytkowników, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych treści zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§ 13 Postanowienia końcowe
1. Produkty prezentowane na stronach internetowych sklepu www.ferment.pl ceny są jedynie zaproszeniem do składania zapytań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
2. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
3. Zmiana treści Regulaminu sklepu internetowego www.ferment.pl może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez administratora na stronie głównej sklepu internetowego www.ferment.pl wiadomości o zmianie Regulaminu.
4. Zespół sklepu internetowego www.ferment.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. W każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na stronie internetowej sklepu w dniu złożenia przez Kupującego zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty otrzymania Produktu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.
5. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.ferment.pl. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
6. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych na stronie internetowej sklepu zapewnia serwis Tpay.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy kodeks postępowania cywilnego.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021
9. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia sporów. W razie niedojścia przez Strony do porozumienia, spory powstałe pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego zgodnie z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania cywilnego.